מהם שירותי הייעוץ לארגונים:
כללי מכרזים
פיילוט מדגמי בדיקת מידע נפרעים
מיפוי סוציודמוגרפי חוות דעת מקצועיות
מדיניות – הקמה/שדרוג הרצאות לעובדים
בקרה על יישום המדיניות ייעוץ בנושא תפעול
ייעוץ אישי לעובד תמיכה שוטפת
ייעוץ פרישה    

כללי:
"רול ייעוץ פנסיוני בע"מ מספקת:

1. שירותי מחקר ופיתוח בתחום התנאים הסוציאליים הכוללים:
מיפוי סטטיסטי סוציו-דמוגרפי של הארגון.
בניית מדיניות בתחום התנאים הסוציאליים לארגון.
בניית תוכניות ייחודיות בשילוב של ספקים שונים, כולל ניהול מו"מ עם הספקים לשדרוג התוכניות הסטנדרטיות, כולל קרנות פנסיה.
הפעלת מכרזים בין הספקים.
בקרת יישום ביצוע על תפעול התוכניות.

2. ניתוח תיקים של תנאים סוציאליים ומתן המלצות לשיפורים תוך שילוב של מאפייני התוכנית הקיימת, האפשרויות החוקיות לשינויים, שיקולי מס בעת התשלום ובעת המשיכה וכן במאפיינים האישיים של הלקוח.

3. ייעוץ בפרישה לגבי אופן משיכת הכספים בצורה היעילה ביותר עבור הלקוח בערכים של סכומים נטו.

-----------------

פיילוט מדגמי:
מטרה:
חשיפת מצב קיים בפועל.

תועלות:
1. בדיקת מציאות קיימת בארגון והסקת מסקנות מהפרט אל הכלל.

2. בחינת התנהלות סוכן הביטוח בהשוואה להתחייבויות שנקבעו או לתנאי שוק מקובלים.

3. תמחור התועלות הנובעות מהייעוץ.

4. הכרות מעשית עם דרכי הפעילות של רול ייעוץ פנסיוני בע"מ.

תיאור הפרוייקט:
1. קביעת מספר העובדים שתיקיהם הפנסיונים ישתתפו בפיילוט ,בעלי איפיון מגוון.

2. אופי הייעוץ – פורמט תיק מלא.

תוצאות הפרוייקט:
1. מסירת חוו"ד מקצועית ברמת עובד.

2. תיאור המצב הקיים.

3.
השוואה
א. להסכם קיים.
ב. לתנאים מקובלים בענף הביטוח והצגת הפערים.

4. המלצות לביצוע שינויים.

-----------------

מיפוי סוציו דמוגרפי - אפיון האוכלוסיות בארגון :
מטרות:
1. ניתוח סוגי אוכלוסיות וצורכיהן, לקביעת מדיניות מתאימה לכל סוג אוכלוסייה בארגון
(להבדיל ממדיניות גורפת).
2. ניתוח מדויק (הקף מצטרפים, גיל, סיווג מקצועי וותק ) מהווה בסיס לניהול משא ומתן מול הספקים והקופות.

3. ייסוד מדיניות תנאים סוציאליים כהמשך למדיניות השכר.

4. שליטה יעילה במערך הפנסיוני של הארגון.

תועלות:
1. בניית מדיניות דיפרנציאלית בנושא התנאים הסוציאליים.

2. אלטרנטיבות בפתיחת תנאים סוציאליים : קופות,הפרשות,סוג עובדים.

3. נתוני ההתפלגות הדמוגרפיים מביאים לקביעת סוגי המוצרים ועלויות חלופיות.

4. זיהוי הגיל הממוצע ותרגומו לגיל האקטוארי מוביל לתמחור עלויות הכיסויים הביטוחיים.

5. ניתוח השכר הריאלי ביחס לשכר לתנאים סוציאליים במטרה לחשוף את הצורך בכיסויים ביטוחיים ומתן התייחסות לנושא חבות פיצויים.

6. התפתחות שכר (מינימום ומקסימום) ניתוח גרף עליית שכר, קשר לוותק ותפקיד, זיהוי מגמות, לצורך קביעת סוג הביטוח, תמהיל יחס ריסק חיסכון וחבות פיצויים.

7. התפלגות הקופות הקיימות בארגון : ביטוחי מנהלים, קרן פנסיה, משולבים, וקופות גמל בנקאיות במטרה לחשוף פערים בין המצב הקיים למצב הרצוי כנובע ממדיניות הארגון.

-----------------


מדיניות תנאים סוציאליים - הקמה / שדרוג:
מטרות:
1. קביעת כללים לספק (סוכן הביטוח) .

2. יצירת שקיפות מרבית.

3. שיפור המצב הקיים.

4. מתן ביטוי לשינויים בתחום שחלו בשנים האחרונות.

נושאים לדיון- זיהוי צרכים:
1. תגמול הסוכן והשפעותיו על ניהול התיק הפנסיוני.

2. סוכן אחד או יותר ? יתרונות מול חסרונות.

3. מציאות משפטית, תחולת החקיקה החלה על הארגון, השוואה בין החבות החוקית לקיים בארגון.

4. הסדר ריסק זמני בתקופת הביניים – מיום קליטת העובד ועד להחלת התנאים הפנסיונים בפועל.

5. עיתוי מתן תנאים סוציאליים לעובדים בארגון.

6. ניהול תיקי "ירושה".

7.
השפעת השינויים הבאים:
א. שינוי תקנות קופות גמל בתאריך מרץ 1999 .
ב. חוק ההסדרים 2000 .
ג. התאמות לטבלאות לחישובים אקטואריים עדכניים יולי 2001 ונובמבר 2002 .
ד. חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל מאי 2003 .
ה. תוכניות הביטוח החדשות מינואר 2004 .
ו. שינויים בקרנות הפנסיה.

8. מהו השכר ממנו נובעים התנאים הסוציאליים וההשלכות (ברוטו/ שכר מופחת/ שכר מופחת רכב).

9. חתימה על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים יתרונות/ חסרונות.

10. כיסוי מינימלי/סביר למקרה מוות.

11. אובדן כושר עבודה – קיבוצי/אישי, איכות המוצר, הקף הכיסוי, אחידות בין העובדים ועלות המוצר.

12. תמהיל ביטוח יסודי (ריסק/חיסכון) - השפעות על קצב צבירת החיסכון של העובד.

13. שילוב בין קופות.

14. קרן פנסיה/ יתרונות מול חסרונות.

15. השגת הטבות מהקופות ומהספק.

הגדרת מדיניות מובילה לבניית מפרט שירות ומפרט מוצר עליו מתחייבים הספק והקופות. זהו הבסיס ליציאה למכרז ספקים באם הארגון מעוניין בכך.

-----------------

 

בקרה על יישום המדיניות:
מדיניות טובה ככל שתהייה ערכה מוגבל באם לא מתקיימת בקרה.

מטרות:
1. בקרת פעילות הסוכן.

2. שיפור התיק הפנסיוני של העובד.

3. אמצעי לקיום תחרות בין שני סוכנים מתחרים בארגון.

4. חיזוק הקשר בין העובד לארגון.

חברת "רול ייעוץ פנסיוני בע"מ מתמחה בביצוע בקרת תיקים.
הבקרה מתנהלת במבנה של הצגת הרצוי בהשוואה למצוי, כולל חשיפת הפערים ותמחור התועלות הנובעות מתיקון המצב לתועלת העובד והארגון. הנושאים המבוקרים הנם כל סעיפי המדיניות בארגון כולל התאמה למציאות הקיימת בזמן הבדיקה.

תוצאות הבקרה נמסרות לעובד ולארגון ליישום ההמלצות באמצעות הסוכן.

מדי תקופה יבחנו ממצאי הבקרה ויהוו בסיס לקבלת החלטות מצד הארגון.

-----------------


ייעוץ אישי לעובד:
דוגמאות:
1. בזמן קבלת בעלות לארגון.

2. תיקי בכירים.

3. לקראת פרישה.

4. בתיק בעייתי.

5. לפי רצון הארגון.

6. עם / בלי תכנון פיננסי , עם/בלי ביצוע מפגש עם העובד.

-----------------


ייעוץ פרישה לעובד:
דוגמאות:
1. הצעת תשריטים אפשריים.

2. המשמעות הכספית של התשריטים על ציר הזמן.

3. חלופות אפשריות מהיבט המס למימוש מענקי פרישה והמלצה על החלופה הכדאית.


-----------------


מכרזים:
מטרות:
1. התכנסות לצורת פעילות פנסיונית אחידה.

2. ניצול יתרון הגודל לחיסכון בעלויות השוטפות.

3. רכישת מוצרים פנסיונים מתקדמים.

4. השגת הטבות לארגון ולעובדים

5. רמת שירות וניהול גבוהה

6. יצירת תחרות בין הספקים לטובת הארגון ועובדיו

אמצעי: פתיחת מכרז וביצוע תחרות בין הספקים השונים.

יתרונות "רול" בביצוע הפרוייקט:
1. גוף בלתי תלוי ללא אינטרסים בבחירת הספקים.

2. קיצור תהליך מסורבל הדורש מקצועיות.

3. חיסכון בזמן המתומחר לכסף של מנהלי הארגון.

4. היכולת להשוות בין מגוון הצעות שונות.

5. ידע נרחב בנושא התחרות המתנהלת בענף.

6. ידע על הניתן להשגה כהטבות לארגון ולעובדים.

7. היכולת המקצועית לבחון את מערך התפעול.

בחינת ספקים:
1. קביעת פרמטרים למכרז.

2. גיבוש המכרז עם הנהלת החברה/הארגון.

3. פרסום המכרז ובחירת משתתפיו.

4. בחינת הספקים.

5. ניתוח תוצאות שלב א' ובחירת העולים לשלב ב' .

6. גיבוש תוכנית מטרה.

7. בחינת ספקים שלב ב' .

8. ביקור במשרדי הספקים בשלב ב'.

9. בחירת הזוכה.

-----------------


בדיקת מידע נפרעים:
תועלות בדיקת נפרעים:
  הקף התקציב- התקציב המופנה לתנאים סוציאליים מהווה, פעמים רבות, את ההוצאה השנייה בגודלה בארגון, אחרי תשלום המשכורות. עובדה זו כשלעצמה מחייבת את בדיקת המציאות בארגון.האם התקציב המופנה לנושא נפרע בהתאמה להנחיות הארגון? האם קיימת התאמה ברמת הפרט? האם חלוקת ההפרשות בתוך התיק הפנסיוני נפרעת על פי הרצוי? סכומי הכיסוי בתיק הפנסיוני הנם תוצאה של גובה התשלום והאופן בו הוא נפרע בתוכניות.שיבוש בפירעון משפיע על סכומי הכיסוי למבוטח.

1. השוואת הנפרעים ברמת עובד בין נתוני הארגון לנתונים שיתקבלו מהקופות (חברות הביטוח / קרנות הפנסיה) ברמת עובד.

2. הצגת הפערים.

3. מתן הסבר על השפעת הפערים על הארגון ועל העובד.

4. ניסוח הפנייה לסוכן לתיקון הליקויים.

א. מחוייב מתוקף העובדה כי התשלומים מבוצעים לפקודת הסוכן אשר מנהל את מסלקת התשלומים.

ב. שיבוש בפרעון יוצר עיוות השכר המבוטח וסכומי הכיסוי הנגזרים ממנו במיוחד בכל הנוגע למוות ואובדן כושר עבודה.

ג. השוואת עלות מוסכמת של הכיסוי לאי כושר לעלות בפועל.


-----------------


חוות דעת מקצועיות:
אשר יעשה בהן שימוש:
1. לצרכי הארגון.

2. מול הקופות המבטחות.

3. מול העובדים.

4. מול בעלי החברה.

5. בנסיבות בהן קיימות חילוקי דעות.

-----------------


הרצאות לעובדים:
בכל נושא הקשור לתנאים סוציאליים.

-----------------


ייעוץ לארגון בנושא תפעול :
במיוחד בנושא מסלקת התשלומים.

-----------------
תמיכה שוטפת:
  מטרה אמצעי
1. בקרה האם סוכן הביטוח / קרן הפנסיה פעלו עפ"י ההסכם הקיים.
2. בקרת יישום האם סוכן הביטוח / קרן הפנסיה פעלו עפ"י הנחיות מפורשות שקיבלו מכם.
3. מענה על שאילתות היזומות על ידכם. פתרון בעיות מקומיות או חילוקי דעות עם הגורמים המבטחים.
4. פרישת עובדים ייעוץ .
5. קבלת בעלות ייעוץ בקליטת עובד עם תיק הסטורי.
6. בדיקת צבירת זכויות בקרן פנסיה בהשוואה לממצאי קרן הפנסיה.
7. ועדות רפואיות ייעוץ ותמיכה.
8. ייעוץ בתיק פנסיוני חוות דעת כתובה המשווה בין רצוי למצוי וכוללת הנחיות לביצוע שדרוג התיק הקיים.
9. ייעוץ אישי לעובד הכולל מפגש.
10. תיכנון פיננסי משפחתי המציג הצרכים לנושא מוות ואובדן כושר עבודה תוך התייחסות למקורות הכלכליים של המשפחה.
11. בדיקת מידע
נפרעים בקופות
לפי הצורך.
12. צבירת פיצויים בדיקת סבירות לצבירת פיצויים

-----------------